Uniwersytet Jagielloński zwalnia z opłaty za drugi kierunek studiów

 

Zwolnienie z opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych!

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przegłosował uchwałę w sprawie odpłatności za drugi kierunek studiów. Publikowane wcześniej stanowisko Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zyskało jednogłośne poparcie Senatu UJ.

W uchwale wprowadzono zapisy zwalniające z odpłatności za usługi edukacyjne, których podstawą pobierania są zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy.

Na początku czerwca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów są niezgodne z konstytucją. Studia stacjonarne, zdaniem Trybunału, należą do zakresu podstawowej działalności publicznych szkół wyższych i powinny być bezpłatne. Zgodnie z orzeczeniem TK obecne przepisy dotyczące opłat mają przestać obowiązywać 30 września 2015 r. Obowiązujące aktualne przepisy zakładają, że prawo do bezpłatnych studiów na drugim kierunku mają tylko te osoby, które uzyskają tam co roku prawo do stypendium rektora (maksymalnie 10 proc. studentów).

Choć Trybunał Konstytucyjny orzekł, że opłaty za drugi kierunek studiów mogą być utrzymane do końca września 2015 r., niektóre uczelnie już w najbliższym roku akademickim z tych opłat zrezygnują. Resort nauki potwierdza, że jest to zgodne z prawem.

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która zawiera przepisy o opłatach za drugi kierunek studiów i zajęcia dodatkowe. Drugie czytanie projektu nowelizacji ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Uchwała nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Data opublikowania: 06.07.2014
Osoba publikująca: Karolina Nessel