Diamentowy Grant

Termin: 29.11.2016 - 15.01.2017

Opiekunkowie konkursu w CAWP:

Katarzyna Pilipowicz, tel. 12 663 30 05
mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel konkursu: wsparcie wybirnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania

Zakończenie naboru wniosków: 15 stycznia 201 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków:

  • w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługi Strumieni Finansowania),
  • w postaci papierowej, wydrukowanej z systemu OSF, podpisanej przez autora projektu oraz kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału/Dyrektora) 

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56  Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny złożyć w CAWP:

  • do dnia 23 grudnia 2016 r. roboczą wersję wniosku przesłaną w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CAWP
  • do dnia 9 stycznia 2017 r. :
    • wydrukowany i podpisany formularz rejestracji projektu,
    • wydruk z systemu OSF pt. „aktualny stan wniosku” w jednym egzemplarzu wraz z podpisem autora projektu i Dziekana Wydziału/Dyrektora (na ostatniej stronie wniosku),
    • wydruk z systemu OSF pt. „wersja do Ministerstwa” w dwóch egzemplarzach wraz z podpisem autora projektu i Dziekana Wydziału/Dyrektora.

 

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć elektroniczną kopię oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżynierta lub równorzędnego - proszę skorzystać z tego wzoru.

Wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.


Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą w sekretariacie Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (ul. Czapskich 4, I piętro).

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Formularz rejestracji projektu: ODT (Linux), DOC (Windows),  PDF (Mac - prosimy wypełniać przy użyciu aplikacji Adobe Reader)

Oświadczenie wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.

Ogłoszenie konkursu na stronie MNiSW

Data opublikowania: 05.12.2016
Osoba publikująca: Karolina Nessel