Habilitacja dr Małgorzaty Kurleto

23 listopada 2017 r. uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr Małgorzata Kurleto otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Podstawą nadania stopnia był bogaty dorobek naukowy oraz osiągnięcie naukowe w postaci publikacji: Model przedsiębiorstwa społecznego.

 

 

Opis publikacji:

Książka jest prezentacją nowatorskiej koncepcji wielowymiarowego konstruktu przedsiębiorstwa społecznego opartej na studiach literaturowych i wynikach własnych badań empirycznych, ujmującej ten podmiot ekonomii społecznej jako pomost pomiędzy filantropią i dobroczynnością a biznesem. W pracy przedstawiono model polskiego przedsiębiorstwa społecznego, jako konstrukt holistyczny i zintegrowany. Przedstawiono także model konceptualny przedsiębiorstwa społecznego i modele biznesu omawianego podmiotu. Przeprowadzona analiza ma także na celu ukazanie możliwości praktycznego wykorzystania modeli biznesu, związanych z zarządzaniem strategicznym. Rozważania obejmują również możliwości zastosowania modeli procesowych, marketingowych, a także modeli finansowania i modeli fundraisingowych. Na podstawie przeprowadzonych badań 718 podmiotów, łączących działalność rynkową ze społeczną, dokonano kompleksowej diagnozy dotyczącej kondycji przedsiębiorstw społecznych. Diagnoza ustaliła między innymi efektywność modeli biznesu stosowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa społeczne, inne kluczowe czynniki decydujące o efektywności ich działania, wskazując także na trudności występujące w funkcjonowaniu podmiotów hybrydowych. Publikacja eksploruje wszechstronnie koncepcję przedsiębiorstwa społecznego dla lepszego zrozumienia jej usytuowania w systemie gospodarczo - społecznym w tym m.in. poprzez dokonanie porównania polskiego modelu przedsiębiorstw społecznych z modelem przyjętym w państwach anglosaskich. Ważne wydaje się być również szerokie omówienia problemów prawnych w okresie dyskusji nad ustawą dotyczącą przedsiębiorstwa społecznego. Książka ma w swoim zamierzeniu przyczynić się do przyszłego rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce, działających w interesie ogólnym, tworzących miejsca pracy osobom „defaworyzowanym”, zapewniając między innymi usługi i pomoc społeczną.

 

Z recenzji prof. dr hab. Wojciecha Dyducha:

Monografia proponuje oryginalny model przedsiębiorstwa społecznego. Synteza najnowszej wiedzy, interesujące poznawczo badania oraz propozycja empirycznie zidentyfikowanego modelu wiążącego działalność przedsiębiorstw społecznych z efektywnością to atuty, które powodują, że niniejsza praca może stanowić punkt wyjścia do przyszłych zamierzeń badawczych podejmowanych przez przedstawicieli nauki, a także być źródłem rekomendacji dla kadry zarządzającej.

Data opublikowania: 17.12.2017
Osoba publikująca: Karolina Nessel