Współpraca z branżą turystyczną i sportową

Katedra Zarządzania w Turystyce systematycznie rozwija współpracę z branżą turystyczną i sportową na różnych płaszczyznach.

Przedstawiciele Katedry uczestniczą w procesach planowania – programowania działań jednostek administracji publicznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Kraków itp.) oraz administracji gospodarczej i społecznej  (Polska Organizacja Turystyczna, Małopolska Izba Hotelarska, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Małopolska Rada Olimpijska  itp.) w zakresie rozwoju turystyki i sportu jak również marki. Ta forma współpracy obejmuje nie tylko wzajemną wymianę informacji o planowanych kierunkach działań, ale również konsultacje strategicznych dokumentów. Współpraca obejmuje również czynny udział  pracowników Katedry we wspólnych zespołach diagnozujących potrzeby i problemy w zakresie np. kształtowania turystycznej marki miasta Krakowa, woj. małopolskiego jak również standardów transparentnych działań w sporcie oraz zasad finansowania sportu.

Naukowo–badawcza współpraca z sektorem społecznym w zakresie zarządzania sportem zaowocowała podjęciem i prowadzeniem wspólnych studiów podyplomowych pierwszych w Polsce - Menedżer sportu.

Współpraca z jednostkami branży turystycznej oraz sportowej obejmuje również organizację konferencji naukowych, sympozjów naukowo-praktycznych jak również pomoc w realizacji badań i upowszechnianie ich wyników.

Przedstawiciele branży sportowej oraz turystycznej są zapraszani do współpracy w tworzeniu i opracowywaniu programów kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku Zarządzanie, specjalności Zarządzanie w sporcie oraz Zarządzanie w turystyce, a także na studiach podyplomowych Menedżer sportu oraz Zarządzanie marką w turstyce prowadzonychprzez Katedrę. Współpraca dotyczy również konsultacji ze światem biznesu profilu absolwenta, jak również wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie powinien posiadać. Szeroka współpraca Katedry z otoczeniem biznesu pomaga również w organizacji staży i wolontariatów dla studentów. Ponadto przedsiębiorcy i eksperci, menedżerowie sportu oraz menedżerowie tursytyki zapraszani są do prowadzenia wykładów dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych prowadzonych przez Katedrę.

 

Apoloniusz Tajner podczas spotkania ze studentami UJ, przyszłymi managerami sportu oraz managerami turystyki - listopad 2012

Apoloniusz Tajner (prezes Polskiego Związku Narciarskiego) podczas spotkania ze studentami Zarządania w sporcie oraz Zarządzanie w tursytyce UJ - listopad 2012