Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka

     

Przedsiębiorczość w sporcie.

Zasady i praktyka

 

Redakcja: M. Bednarczyk, K. Nessel

Wydawca: CeDeWu

Wydanie I, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-7556-853-0

 

   
                       

 

CZĘŚĆ III. PLANOWANIE I REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ SPORTOWYCH

ROZDZIAŁ 14. Planowanie finansowe w organizacji sportowej

 

WYRAŻENIA KLUCZOWE:

 • amortyzacja
 • degresywne koszty zmienne
 • dyskontowanie
 • inwestycje rzeczowe
 • koszt kapitału
 • koszty skokowo-stałe
 • koszty stałe
 • koszty zmienne
 • marża bezpieczeństwa
 • metoda wartości bieżącej netto (NPV)
 • metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
 • nadwyżka finansowa
 • nakłady inwestycyjne
 • okres zwrotu z inwestycji
 • opłacalność inwestycji rzeczowych
 • progresywne koszty zmienne
 • proporcjonalne koszty zmienne
 • próg rentowności
 • ROE
 • ROI
 • stopa zwrotu
 • średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • wartość pieniądza w czasie

 

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Dokument bazowy wykorzystany w studium przypadku: IPPP (2009), Studium wykonalności. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku, PLIK.
 2. Zasady i wysokość dofinansowania inwestycji sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl  znajdują się w zakładce INFRASTRUKTURA pod hasłem Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
 3. Natomiast w zakładce SPORT strony WWW Ministerstwa można znaleźć programy dofinansowania w różnych obszarach aktywności sportowych.
 4. Moduły szkoleniowe dotyczące zagadnień finansowych Akademii PARP: www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html
 5. Bardzo praktycznie o budowie przedsięwzięcia z naciskiem na Customer Development, model biznesu i kalkulację rentowności: Blank S., Dorf B. (2013), Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Hellion.

 

^^^^   PODRĘCZNIK

<<<   ROZDZIAŁ POPRZEDNI

ROZDZIAŁ NASTĘPNY  >>>>>