Cooperation with sport and turism business

Katedra Zarządzania w Turystyce systematycznie rozwija współpracę z branżą turystyczną i sportową na różnych płaszczyznach.

Przedstawiciele Katedry  uczestniczą w procesach planowania – programowania działań jednostek administracji publicznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Kraków itp.) jak i administracji gospodarczej oraz społecznej  (Polska Organizacja Turystyczna, Małopolska Izba Hotelarska, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Małopolska Rada Olimpijska  itp.) w zakresie rozwoju turystyki i sportu jak również marki. Ta forma współpracy obejmuje nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań ale również konsultowanie strategicznych dokumentów. Współpraca ta obejmuje również czynny udział  pracowników Katedry we wspólnych zespołach diagnozujących potrzeby i problemy w zakresie np. kształtowania turystycznej marki miasta Krakowa, woj. małopolskiego jak również standardów transparentnych działań w sporcie oraz zasad finansowania sportu.

Naukowo–badawcza współpraca z sektorem społecznym w zakresie zarządzania sportem zaowocowała podjęciem i prowadzeniem wspólnych studiów podyplomowych pierwszych w Polsce - Menedżer sportu.

Współpraca z wyżej wymienionymi jednostkami obejmuje również organizację konferencji naukowych, sympozjów naukowo-praktycznych jak również pomoc w realizacji badań i upowszechnianie ich wyników.

Przedstawiciele w/w jednostek są zapraszani do współpracy w tworzeniu i opracowywaniu programów kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku zarządzanie oraz studiach podyplomowych jakie prowadzi Katedra. Współpraca dotyczy również konsultacji ze światem biznesu profilu absolwenta, jak również wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie powinien posiadać. Szeroka współpraca Katedry z otoczeniem biznesu pomaga również w organizacji staży dla studentów. Ponadto przedsiębiorcy i eksperci zapraszani są do prowadzenia wykładów dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych prowadzonych przez Katedrę.